Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Gặp gỡ tháng Mười

Từ Hoài Tấn - Huỳnh Ngọc Thương (trước khi đưa gia đình đi định cư ở Mỹ)

Nguyễn Miên Thảo - Huỳnh Ngọc Thương

Huỳnh Ngọc Thương - Viêm Tịnh

Cao Quảng Văn - Từ Hoài Tấn

Viêm Tịnh - Cao Quảng Văn

Không có nhận xét nào: