Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

CHÚC MỪNG

Hôn lễ cử hành ngày 13-12-2013

BÙI QUANG VIỄN (Bùi Chát)
NGUYỄN THANH ANH (Tiểu Anh)

Chúc mừng trăm năm hạnh phúc


TỪ HOÀI TẤN - NGUYỄN MIÊN THẢO - VIÊM TỊNH - NGUYÊN QUÂN - VŨ TRỌNG QUANG - TRẦN HỮU DŨNG - LINH PHƯƠNG - VŨ HÀ NAM - NGUYỄN MINH CHÍ  ... và bạn hữu tại Sài Gòn

Không có nhận xét nào: